Teacher – Gaelic Medium, Newtonmore Primary School HGH06838

Job Description Tiotal Dreuchd: Tidsear – Foghlam tron Ghàidhlig Àite: Bun-Sgoil Bhaile Ùr an t-Slèibh Uairean: 35 san t-seachdain Ùine: Maireannach Tuarastal: £22,866 – £36,480 Neach Fiosrachaidh: Sarah Fhriseal Fòn Cuiribh a-steach TAGRADH AIR-LOIDHNE. Mura h-urrainn dhuibh tagradh a chur a-steach air-loidhne agus sibh ag iarraidh pasgan-iarrtais far-loidhne, cuiribh fios gu Taic Gnothachais – HR C&L Fòn (post-gutha 24 uair) a’ toirt seachad àireamh na dreuchd gu h-àrd. Tha comas labhairt sa Ghàidhlig na bhuannachd. Mus tèid dreuchd a dhearbhadh, feumaidh tagraichean soirbheachail ballrachd a ghabhail ann an Sgeama Dìona nam Buidhnean So-leònte. Tha pasgan ath-shuidheachaidh aig a’ Chomhairle agus dh’fhaodte gum bi seo ri fhaotainn dhan tagraiche shoirbheachail Post Title: Teacher – Gaelic Medium Location: Newtonmore Primary School Hours: 35 per week Duration: Permanent Salary: £22,866 – £36,480 Contact Person: Sarah Fraser Tel Please APPLY ONLINE. If you are unable to apply online and you wish to request an offline application pack, please contact Business Support – HR C&L Tel. No (24 hour voicemail) quoting the post reference number above. Applications from Gaelic speakers are encouraged. Prior to confirming appointment, we will require successful candidates to become members of the Protecting Vulnerable Groups (PVG) Scheme. The council has a comprehensive relocation package which may be available to the successful candidate Requirements GTCS registration is essentiall